Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Publikacje 1945-1991 - 1945-1991 -

Nawigacja

1945-1991

01.04.2020

 • Artykuły dotyczące Wojsk Ochrony Pogranicza (1945-1991)

 1. Bieniecki Ireneusz; Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960 – 1991 (powstanie – rozwój – organizacja) – część I – lata 60.
 2. Bieniecki Ireneusz; Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960 – 1991 (powstanie – rozwój – organizacja) – część II – lata 70.
 3. Bieniecki Ireneusz; Obserwacja i radiolokacyjny dozór Wojsk Ochrony Pogranicza na polskim wybrzeżu morskim w latach 1960 – 1991 (powstanie – rozwój – organizacja) – część III – lata 80.
 4. Bieniecki Ireneusz; Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej na wybrzeżu gdańskim w latach 1945 – 1991 (powstanie, zmiany organizacyjne i metody pełnienia służby).
 5. Bieniecki Ireneusz; Dowódcy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (1966 – 1991)
 6. Goryński Grzegorz; Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965. Próba oceny – cz. I.
 7. Goryński Grzegorz; Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965. Próba oceny – cz. II.
 8. Goryński Grzegorz; Powstanie, zadania i działalność baz remontów i technicznego zaopatrzenia okrętów i kutrów WOP w Gdańsku Westerplatte
 9. Goryński Grzegorz; Problemy Kadr Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 – 1965) – wybrane zagadnienia (cz. I).
 10. Goryński Grzegorz; Problemy Kadr Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 – 1965) – wybrane zagadnienia (cz. II).
 11. Goryński Grzegorz; Problemy Kadr Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 – 1965) – wybrane zagadnienia (cz. III).
 12. Goryński Grzegorz; Szkolenie załóg na okręty Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1951-1965.
 13. Goryński Grzegorz; Współpraca Wojsk Ochrony Pogranicza z Marynarką Wojenną w zakresie ochrony morskiej granicy Polski.
 14. Goryński Grzegorz; Rola, miejsce i zadania Wojsk Ochrony Pogranicza w strukturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (1949-1954) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1955-1965), cz.I.
 15. Goryński Grzegorz; Rola, miejsce i zadania Wojsk Ochrony Pogranicza w strukturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (1949-1954) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1955-1965), cz. II.
 16. Goryński Grzegorz; Organizacja i treści szkolenia żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1949-1965.
 17. Goryński Grzegorz; Formowanie korpusu oficerskiego Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1956.
 18. Goryński Grzegorz; Powstanie, organizacja i działalność Szkoły Specjalistów Morskich WOP w latach 1951 – 1965.
 19. Goryński Grzegorz; Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1946 - 1965. Wybrane problemy. Cz. I.
 20. Goryński Grzegorz; Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1946 - 1965. Wybrane problemy. Cz. II.
 21. Grobelski Wojciech; O odznace „Za zasługi w ochronie granicy PRL".
 22. Kłodziński Marcin; Kontrola operacyjna rybołówstwa morskiego przez Wydział II Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (wybrane zagadnienia).
 23. Konieczka Robert; Początki wykorzystania lotnictwa w ochronie granicy państwowej Polski w zarysie dziejów Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego Wojsk Ochrony Pogranicza.
 24. Kula Mieczysław; Powojenne lata niespokojnego sąsiedztwa na ustalonej w 1945 roku południowej granicy Polski.
 25. Milewski Edward, Szczepański Kajetan; Radziecki Komendant Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.
 26. Milewski Edward, Szczepański Kajetan; Wojska Ochrony Pogranicza w historii ziemi Białostockiej.
 27. Paprocki Marek; Geneza powstania i rozwój szkoły do roku 1991.
 28. Paprocki Marek; 50-lecie szkolnictwa zawodowego w Kętrzynie.
 29. Prochwicz Jerzy; Granice Polski po II wojnie światowej. Granica zachodnia, cz. I
 30. Prochwicz Jerzy; Organizacja Wojsk Ochrony Pogranicza wrzesień 1945 – grudzień 1945.
 31. Prochwicz Jerzy; Wojsko Polskie w ochronie granic Polski (w pięćdziesiątą rocznicę objęcia ochroną granic przez jednostki 2 Armii WP).
 32. Prochwicz Jerzy; Powstanie Wojsk Ochrony Pogranicza (w pięćdziesiątą rocznicę powstania).
 33. Prochwicz Jerzy; Kadra oficerska Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1956.
 34. Prochwicz Jerzy; Stan badań nad dziejami polskich formacji granicznych II Rzeczypospolitej i PRL.
 35. Rabij Bogdan; Wytyczanie granicy pomiędzy Polską a ZSRR.
 36. Rabij Bogdan; V Mazurski Oddział WOP i jego osiągnięcia w zakresie zwalczania przestępczości granicznej.
 37. Skorek Arletta; Zmiany przebiegu granic Polski w 1951 r.
 38. Skorek Andrzej; Ochrona granicy morskiej w latach 1945 – 1948 na wybrzeżu środkowym.
 39. Stefaniak Marcin; Ochrona zachodniej granicy Polski przez oddziały frontowe Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim.
 40. Tomaszewski Bogusław; Wytyczenie polsko-radzieckiej granicy państwowej na odcinku bieszczadzkim.
 41. Zaremba Grzegorz; Powołanie oraz początkowy okres formowania oddziałów WOP na wschodniej granicy Polski.
 42. Zaremba Grzegorz; Koncepcja ochrony wschodniej granicy Polski w planach obronnych Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego po II wojnie Światowej.
 43. Zaremba Grzegorz; Wschodnia granica Polski i jej ochrona przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1991.
 44. Zaremba Grzegorz; Wpływ przemian politycznych w Polsce po 1956 roku na strukturę organizacyjną WOP oraz uchwalenie dekretu o ochronie granic 23.03.1956.
 45. Zaremba Grzegorz; Przyczyny reorganizacji WOP w latach 1946 – 1948.
 46. Zaremba Grzegorz; Podporządkowanie Wojsk Ochrony Pogranicza Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
 47. Ziemianek Wiesław; Proces powstawania, organizacji i rozwoju Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945-1948 na przykładzie jednostki w Kłodzku.


do góry