Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Publikacje 1918-1939 - 1918-1939 -

Nawigacja

1918-1939

04.04.2023

 • Artykuły dotyczące formacji granicznych z lat 1918-1939

 1. Babula Mirosław; Współpraca KOP z ludnością pogranicza.
 2. Babula Mirosław; Współpraca KOP z organami administracji państwowej w zakresie stabilizacji społecznej.
 3. Baniewicz Marek; Wybrane problemy wywiadu Straży Granicznej w latach 1934-1935.
 4. Bieniecki Ireneusz; Kuter pościgowy Straży Granicznej „Batory”.
 5. Bocheński Waldemar; Znaczenie Powszechnego Uniwersytetu Korespondencyjnego w podnoszeniu wykształcenia ogólnego szeregowych Straży Granicznej.
 6. Borucki Tomasz, Troll Mateusz; Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz.1. Unikatowe archiwalium.
 7. Borucki Tomasz, Troll Mateusz; Rozgraniczenie II Rzeczypospolitej z Rumunią w świetle źródeł archiwalnych i eksploracji terenowej, cz.2. Znaki graniczne.
 8. Charytoniuk Anna, Furmanek – Olesiejuk Monika; Formacje graniczne w okresie wojny polsko – bolszewickiej (Strzelcy Graniczni, Bataliony Wartownicze) .
 9. Dąbrowska Jadwiga; Pamiętny dzień.
 10. Dubaj Stanisław; Płk Emil Wojciech Czapliński (1892-1976) – zapomniany bohater polskich formacji ochrony granic.
 11. Gajewski Marek; Białostoccy Policjanci w służbie granicznej 1923-1926.
 12. Goryński Grzegorz; IV Batalion KOP „Hel”.
 13. Goryński Grzegorz; Straż nad Bałtykiem. Ochrona morskiej granicy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1920 – 1939.
 14. Goryński Grzegorz; Rola i miejsce Korpusu Ochrony Pogranicza w walkach z Niemcami na półwyspie Helskim we wrześniu 1939 roku.
 15. Goryński Grzegorz;Batory, Kaszub, Mazur i Ślązak na Bałtyku. Z historii Flotylli Straży Granicznej II RP.
 16. Goryński Grzegorz; Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939.
 17. Grobelski Wojciech; Charakterystyka dawnej granicy polsko – niemieckiej na odcinku Komisariatu Straży Granicznej w Ujściu n/Notecią.
 18. Grobelski Wojciech; Działania Pułków KOP w składzie Grupy Operacyjnej „Bielsko” („Boruta”) we wrześniu 1939 roku.
 19. Grobelski Wojciech; Umundurowanie, oznaki i emblematy Straży Granicznej po 1933 roku.
 20. Grobelski Wojciech; Działalność społeczna Straży Granicznej na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie Komisariatu SG w Zbąszyniu.
 21. Grobelski Wojciech; Ze starych albumów... Część I 9 Batalion KOP „Kleck”.
 22. Grochowski Jan; Wspomnienia żołnierza II Rzeczypospolitej.
 23. Jachymiak Adam; Wnuk swojego dziadka...czyli przedwojenna Straż Graniczna w okruchach wspomnień.
 24. Jagiełło Roma, Olszański Artur, Piekarski Paweł; Kształtowanie się polskiej granicy państwowej po Traktacie Wersalskim.
 25. Janik Marek; Wywiad polski na terenie Wolnego Miasta Gdańska.
 26. Janiszewski Dariusz; Komisariat Lubliniec w systemie ochrony granicy polsko – niemieckiej w okresie II Rzeczypospolitej.
 27. Janiszewski Dariusz; Placówki II linii i posterunki Straży Granicznej na terenie Inspektoratu Granicznego Wieluń w latach 1930 – 1931.
 28. Jankowiak Jan; Działalność społeczna Korpusu Ochrony Pogranicza II Rzeczypospolitej.
 29. Jendrzejewski Artur; Współpraca wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego z jednostkami Straży Granicznej na Pomorzu na wybranych przykładach.
 30. Juszkiewicz Tomasz; Uzbrojenie Korpusu Ochrony Pogranicza w pistolety i rewolwery w latach 1924 – 1939.
 31. Juszkiewicz Tomasz; Uzbrojenie w karabiny i karabinki powtarzalne, Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 39.
 32. Kaglik Grzegorz; Konflikt polsko – czechosłowacki o Śląsk Cieszyński w latach 1918 – 1921.
 33. Kaglik Grzegorz; Polsko – Czechosłowacki spór o Spisz i Orawę w latach 1918 – 1939.
 34. Kalaciński Konrad, Pluciński Wiesław; Baony Celne Ministerstwa Skarbu i Straż Celna.
 35. Katafiasz Tomasz; Harcerze w służbie ochrony granic państwa polskiego – 1920 r.
 36. Kępa J. Zbigniew; Dziekan katolicki Korpusu Ochrony Pogranicza.
 37. Kępa J. Zbigniew; Powinności moralne żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza według „Dziesięciu przykazań żołnierza Polskiego" z 1933 r.
 38. Kępa J. Zbigniew; Duszpasterstwo Batalionu Szkolnego KOP w Osowcu.
 39. Konieczka Robert; Wykorzystanie lotnictwa w Korpusie Ochrony Pogranicza w latach 1936 – 1939.
 40. Kozłowski Piotr; Przyczyny i skutki wynikające z podziału Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Przemyślu.
 41. Kozłowski Piotr; Sprawy ukraińskie w świetle materiałów Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w latach 1928 – 1934.
 42. Kozłowski Piotr; Straż Graniczna II RP w zasobach lwowskich archiwów i bibliotek.
 43. Kozłowski Piotr; Współpraca Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej z organami administracji państwowej i Policją Państwową.
 44. Kozłowski Piotr; Lwowska lista akt personalnych byłych funkcjonariuszy oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej.
 45. Kozłowski Piotr; Lwowska lista akt personalnych byłych funkcjonariuszy oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej (część II).
 46. Kozłowski Piotr; Nieznane – zapomniane instrukcje Państwowej Policji z lat trzydziestych XX w. dotyczące zasad kontroli ruchu granicznego w punktach przejściowych.
 47. Kozłowski Piotr; Przebieg i oznakowanie południowej granicy II Rzeczypospolitej.
 48. Kozłowski Piotr; System naboru funkcjonariuszy oraz sprawy kadrowe w Małopolskim Inspektoracie Okręgowym Straży Granicznej
 49. Kozłowski Piotr, Zdzioch Zdzisław; Ochrona granicy państwowej w świetle tzw. dossier sporządzonego przez funkcjonariuszy SG I Linii Beskid Klauza.
 50. Kozłowski Piotr; Powstanie Małopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej.
 51. Kozłowski Piotr; Uzbrojenie i wyposażenie Małopolskiego Inspektoratu  SG w Przemyślu.
 52. Kozłowski Piotr; Zapomniana bursa dla dzieci szeregowych i oficerów Straży Granicznej w Przemyślu (1933 - 1937).
 53. Kozłowski Piotr, Szopa Grzegorz; Dawna granica polsko - czechosłowacka w rejonie Howerli.
 54. Kozłowski Piotr; Straż Celna zapomnianą formacją graniczną II Rzeczypospolitej- dyslokacja jednostek granicznych w 1926 roku.
 55. Kozłowski Piotr; Kawalerowie Krzyża i Medalu Niepodległości w Straży Granicznej II RP
 56. Kozłowski Piotr; Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari służący w przedwojennej Straży Granicznej.
 57. Kozłowski Piotr; Wpływ Rusi Zakarpackiej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego II RP w świetle materiałów Straży Granicznej 1936-1939.
 58. Kula Mieczysław; Polski nadzór celny w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 – 1939.
 59. Łukasiewicz Mateusz; Charakterystyka pracy społeczno – wychowawczej Straży Granicznej II RP z młodzieżą na pograniczu. 
 60. Masłoń Andrzej; Rozwój szkolnictwa zawodowego w formacjach ochraniających wschodni i północno – wschodni odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym.
 61. Masłoń Andrzej; Systemy kształcenia Polskich Formacji Granicznych
 62. Milewski Edward, Filipowiak Miłosz; Straż Graniczna na Rówieńszczyźnie w 72 rocznicę września 1939 roku.
 63. Milewski Edward; Żołnierskie szkoły początkowe w Korpusie Ochrony Pogranicza.
 64. Milewski Edward; Działalność kulturalna i społeczna Korpusu Ochrony Pogranicza.
 65. Milewski Edward; Doskonalenie zawodowe żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. 
 66. Milewski Edward; Straty Straży Granicznej II RP w latach 1939- 1945.
 67. Mrugała Wiesław; Centralna Szkoła Straży Granicznej II RP (1928 – 1939).
 68. Nikołajuk Jan; Działania Obwodu Straży Granicznej „Suwałki" w Kompani Polskiej 1939 r.
 69. Ochał Artur; Nieznany los strzelca Piotra Dwojaka na tle wojennych dziejów Batalionu KOP „Stary Sącz”, dawny „Żytyń”.
 70. Ochał Artur; Żołnierski los plutonowego Bartłomieja Gocka, podoficera Batalionu KOP „Snów”.
 71. Ochał Artur; Udział 29 Baonu KOP „Suwałki" w uroczystościach ku czci i pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935 i 1936 roku.
 72. Ochał Artur; Stefan Rowecki, jako oficer Korpusu Ochrony Pogranicza (1935-1938). Przyczynek do biografii w świetle dokumentów Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie i ustaleń historyków.
 73. Padjas Marek, Olszewska Monika, Frąckowiak Marta, Mikołajek Paweł; Kuter Pościgowy Straży Granicznej „Batory”.
 74. Paprocki Marek; Powstanie, zadania, struktura organizacyjna Straży Celnej oraz wybrane problemy kadrowe do roku 1926.
 75. Paprocki Marek; Straż Graniczna 1928 – 1939. Zadania i rozwój organizacyjny.
 76. Paprocki Marek; Z historii formacji granicznych. Straż Celna w walce z przemytem w okresie II Rzeczpospolitej cz.I.
 77. Paprocki Marek; Stosunki polsko – niemieckie a granica zachodnia Rzeczpospolitej przed wybuchem II Wojny Światowej.
 78. Paprocki Marek; Z historii formacji granicznych. Straż Celna w walce z przemytem w okresie II Rzeczpospolitej, cz.II.
 79. Paprocki Marek; Straż Graniczna 1928 - 1939. Wybrane problemy bezpośredniej ochrony granicy.
 80. Paprocki Marek; Wpływ stosunków polsko – niemieckich na powstanie Straży Granicznej w 1928 roku.
 81. Pasieczny Edward; Codzienność Korpusu Ochrony Pogranicza w 75 rocznicę jego powstania.
 82. Pierechod Stanisław; Ze wspomnień żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza.
 83. Postawka Helena; Polacy granice drutują, lasy rąbią [...], koszary dla wojska budują, więc nie wyjdą stąd. Przyczynek do badań nad propagandą wizualną Korpusu Ochrony Pogranicza.
 84. Potomski Piotr; Działania wojenne 10 Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii I 1 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza w kampanii od 1 – 7 września 1939 roku.
 85. Potomski Piotr; Lwowska Ekspozytura Oddziału H Sztabu Głównego i wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza w pierwszej dekadzie po wojnie polsko – sowieckiej.
 86. Prochwicz Jerzy; Status Straży Granicznej w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku.
 87. Prochwicz Jerzy; Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939.
 88. Prochwicz Jerzy; Formacje graniczne 1918 – 1924.
 89. Prochwicz Jerzy; Problematyka etyczna w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej.
 90. Prochwicz Jerzy, Paprocki Marek; Podróż historyczno – wojskowa szlakiem działań bojowych w Polsce południowo – wschodniej w latach 1831 i 1914 – 1945.
 91. Prochwicz Jerzy, Kępa J. Zbigniew; ABC formacji granicznych II Rzeczypospolitej.
 92. Prochwicz Jerzy; Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu agresji sowieckiej.
 93. Prochwicz Jerzy; Biografie. Przemysław Nakoniecznikoff, generał brygady, komendant okręgu AK Kraków.
 94. Prochwicz Jerzy; Geneza Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.
 95. Pyrkosz Aleksandra, Tokarczyk Daniel; Pierwsze formacje graniczne Polski niepodległej.
 96. Rubas Mirosław Jan; Katyńskie straty KOP.
 97. Rymaszewski Julian; Wywiad przeciwprzemytniczy Straży Granicznej.
 98. Skorek Andrzej; Kresowa rodzina.
 99. Skorek Andrzej; Straż Graniczna w systemie zabezpieczania zachodniej granicy II Rzeczpospolitej.
 100. Skorek Andrzej; Kolarze w Straży Granicznej (1928 - 1939).
 101. Skorek Andrzej; Geneza powstania Straży Granicznej.
 102. Skorek Arletta; Znaki graniczne w II Rzeczypospolitej (słupy).
 103. Skrzypczak Michał; W Szymankowie rozpoczęła się II Wojna Światowa.
 104. Skrzypczak Michał; Bohater z Morownicy.
 105. Skrzypczak Michał; Ignacy Wasielewski – Inspektor Celny Wolnego Miasta Gdańska roku 1939.
 106. Sobiech Krzysztof, Jaśkiewicz Andrzej; W ochronie granicy.
 107. Sobczak Antoni ; Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928-1939 - przyczynek do historii.
 108. Sobczak Antoni; 9 Pułk Strzelców Granicznych i jego ciechanowski epizod (od 28 października do 1 grudnia 1920 r.) - przyczynek do historii polskich formacji granicznych.
 109. Szczepański Kajetan; Batalion Szkolny (1928 - 1930) i Centralna Szkoła Podoficerska KOP (1931 - 1933).
 110. Szczepański Kajetan; Udział Rajgrodzkiej Kompanii Straży Granicznej w wojnie obronnej 1939 roku.
 111. Szutowicz Andrzej; Wojna Palikowa.
 112. Szymanowicz Adam; Współpraca formacji granicznych z wywiadem wojskowym II Rzeczypospolitej na odcinku Prus Wschodnich.
 113. Tarkowska Barbara; Wspomnienia o księdzu majorze Janie Leonie Ziółkowskim – kapelanie polowym Brygady KOP „Podole”.
 114. Tomaszewski Bogusław; Jak w okresie międzywojennym oznaczono granicę polsko-niemiecką – wielkopolski odcinek granicy. 
 115. Tomaszewski Bogusław; Granica państwowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii 1921-1939.
 116. Tomaszewski Bogusław; Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy.
 117. Wąsowski Artur, Czuchryta Krzysztof; Odcinek Umocniony „Sarny”.
 118. Załuska Elżbieta, Gajur Paweł; Straż Graniczna w dziesięcioleciu istnienia (1928 – 1938).
 119. Zaremba Grzegorz; Problemy wschodniej granicy odradzającego się państwa polskiego w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego.


do góry