Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Henryk Sebera -

Nawigacja

Henryk Sebera

25.02.2020

Henryk Sebera ur. 19.01.1886 r., ppłk stanu spocz. korpusu oficerów piechoty ze starszeństwem z 15.08.1924 r., przewidziany do użycia w czasie wojny, PKU Warszawa M III1. Od 18.02.1922 r. p.o. zastępcy dowódcy 73 pp (do 1924 r., mjr), w 1928 roku w 8 pp Legionów (1923-1924 z-ca d-cy pułku). Zarządzeniem Ministra Spraw Wojsk. ppłk Sebera został zwolniony ze stanowiska komendanta placu Przemyśl i pozostawiony bez przynależności służbowej z równoczesnym oddaniem do dyspozycji właściwego dowódcy DOK2. Przyjętemu do służby w Straży Granicznej reskryptem Ministra Skarbu L.KSG/1536/Tj/29 insp. Seberze powierzono z dniem 1.06.1929 r. obowiązki kierownika Mazowieckiego IOSG3 z uposażeniem w szczebla „f” w VI grupie uposażenia4. Na listach starszeństwa oficerów Str. Gran. z lokatami wśród inspektorów: 5 – za 1929 rok5, 4 – za 1930 rok6. 15.07.1931 r. przeniesiony w stan nieczynny7, a 30.11.1931 r. w stan spoczynku8. Fakt ten odnotował9 dwutygodnik Straży Granicznej „Czaty”. Wśród posiadanych odznaczeń państwowych posiadał także Odznakę Pamiątkową Straży Granicznej, nadaną 11.11.1930 r.10

 W okresie od 24.04. do 4.07.1931  r. p.o. kierownika MIOSG był oddelegowany11 z Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego inspektor Marian Figler12, który znalazł się w grupie oficerów niżej notowanych przez Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych.13


Opracował: Waldemar Bocheński

[1] Za Rocznikiem Oficerskim Rezerw 1934, str. 325 i 842.
[2] Dziennik Personalny Min. Spraw Wojsk. Nr 5 z 12.03.1929 r.
[3] Patrz przypis 16.
[4] Rozkaz Nr 14 z 28.09.1929 r. K-dy str. Gran. [ASG, KSG 187/31].
[5] Rozkaz Nr 4 z 1.04.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[6] Rozkaz Nr 11 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran. [ASG, KSG 187/32].
[7] Rozkaz Nr 5 z dnia 15 lipca 1931 r. KSG, pkt 5 Przeniesienia w stan nieczynny: b) Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 maja 1931 r. Kierownik Ministerstwa Skarbu dekretem L. 255/Tj/31 z dnia 29 maja r.b. przeniósł w stan nieczynny na podstawie art. 56 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej następujących oficerów: 1) insp. Seberę Henryka z dniem 30 maja 1931 r.
[8] Rozkaz Nr 9 z 23 grudnia 1931 r. KSG, pkt 4 Przeniesienia w stan spoczynku: Minister Skarbu dekretem Nr D.I. 3904/Em/31 z dnia 30 listopada 1931 r. przeniósł w stan spoczynku insp. Seberę Henryka w myśl art. 29 p. c. ustawy emerytalnej z dnia 11 grudnia 1923 r. (Dz.U. RP Nr 42, poz. 380) z powodu niepowołania do służby czynnej w ciągu pół roku od chwili przeniesienia w stan nieczynny (L. KSG. 3358/1/31).
[9] „Czaty” Nr 17 z 11.06.1931 r., str. 11 Przeniesienia w stan nieczynny: „Rada Ministrów przeniosła w stan nieczynny (…) inspektora Seberę Henryka, kierownika Mazowieckiego Insp. Okręg. (…) Kierownictwo Mazowieckiego I.O. objął czasowo inspektor Figler Marian, dotychczasowy kierownik I.G. Kościerzyna (…)”.
[10] Rozkaz Nr 10 z 15.11.1930 r. K-dy Str. Gran., pkt 2 [ASG, KSG 187/32].
[11] Rozkaz Nr 5 z dnia 15 lipca 1931 r. KSG pkt 8 Delegacje: a. Insp. Figlera Marjana z Pomorskiego Insp. Okr. deleguję z dniem 24 kwietnia 1931 r. na stanowisko p.o. kierownika Mazowieckiego Insp. Okr. Czas trwania delegacji do dnia 4 lipca 1931 r. [w brzmieniu oryginalnym].
[12] Rozkaz Nr 5 z dnia 15 lipca 1931 r. KSG pkt 12 Pochwały: Wojewoda Białostocki nadesłał na moje ręce następujące pismo: „W dniach od 17 do 20 czerwca b.r. dokonałem inspekcji pogranicza wschodnio – pruskiego, podczas której zwiedziłem szereg placówek Straży Granicznej w towarzystwie inspektora okręgu mazowieckiego, Aleksandra [błąd, powinno być „Mariana” – dopis. autora] Figlera i nadkomisarza Piotra Stando. Inspekcja ta dała mi możność stwierdzić, że organa Straży Granicznej w Województwie Białostockiem stoją na wysokim poziomie co do sprawności służbowej i dobrze zrozumianych obowiązków w dziedzinie ochrony granicy. Podkreślić także muszę duże ich uspołecznienie oraz umiejętność budowania współżycia i współpracy z miejscową ludnością, czego dowodem jest dla mnie fakt, że biorą one m.in. żywy udział w pracach Związku Strzeleckiego i przysposobienia wojskowego. Komunikując o tem Panu Komendantowi, proszę uprzejmie o wyrażenie w imieniu służby pochwały wszystkim oficerom i szeregowym kompanji i placówek Straży Granicznej w Województwie Białostockim za zrozumienie w sposób obywatelski i sumienne pełnienie służby na wschodnio pruskich rubieżach Rzeczypospolitej.”
[13] „mjr piech. FIGLER Marjan [Przebieg służby do 1921 włącznie] 3 mies. d-ca plutonu, 2 mies. d-ca komp. baonu zap., 3 mies. d-ca baonu, 3 mies. d-ca komp. baonu zap., 3 mies. w.z. d-cy baonu sztab. [Opinje od 1921 r. z wyszczególnieniem na jakiem stanowisku pozostawał] 1921. referent mob. – dobry oficer – na ofic. szt. nie nadaje się (…) 1922. ofic. placu – dobry – przeciętna inteligencja – nadaje się lepiej do pracy administracyjnej. 1923. ofic. broni – dobry. 1924. ofic. ewid. pers. – dobry. 1925. ofic. ewid. pers. – dostateczny (…) 1926. ofic. ewid. pers. – dostateczny, mała inteligencja. [Opinja Dep. w liście awansowej] (…) ogólna wartość służby przeciętna /z wyboru/. [Uwagi Biura Pers. w referacie] (…) ogólna wartość przeciętna, brak egz. na ofic. sztab. /Odznaczony „V.M.” i KW.2/ [Uwagi ostateczne] jak w referacie” – Teczka 701/1/121, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Zespół: Archiwum JP, Teczka: Referat Personalny GISZ (1927 – 1937), Tytuł: Zestawienie przebiegu służby i kwalifikacji oficerów, Autor: gen. bryg. Tokarzewski-Karasiewicz, Biuro Personalne MSWojsk., dokument str. 427-7 – www.pilsudski.org/archiwa/dokument.php (stan z 24.08.2014).do góry