Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. Mjr. Władysława Raginisa Związki i stowarzyszenia od 1991 - Od 1991 -

Nawigacja

Od 1991

Związki i stowarzyszenia od 1991

29.04.2019

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Idea utworzenia organizacji skupiającej weteranów polskich formacji granicznych zrodziła się niemalże z chwilą powołania w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej. Pierwsze rozmowy na ten temat przeprowadzono w maju 1992 roku. Pół roku później powołano Społeczny Zespół Upamiętnienia Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza im. gen. Henryka Minkiewicza-Odrowąża. Stowarzyszenie ściśle współpracowało ze Strażą Graniczną. Organizacja zrzeszała weteranów służb granicznych oraz osoby, które były zainteresowane sprawami ochrony polskich granic. W 1997 roku doszło do zmiany nazwy na  Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych.
Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy zaliczyć prowadzenie badań nad historią ochrony granic oraz propagowanie i utrwalanie wiedzy historycznej dotyczącej tradycji polskich formacji granicznych. W realizacji powyższych celów organizacja współdziała z organami władzy państwowej, Straży Granicznej RP, Federacją Rodzin Katyńskich, z organizacjami politycznymi i społecznymi, a także z wszelkiego rodzaju placówkami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Swoje statutowe cele Stowarzyszenie realizuje zwłaszcza poprzez upamiętnianie miejsc walki oraz troskę o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności naszych rubieży. Bierze także udział w organizowaniu uroczystości rocznicowych, upamiętniających walki  prowadzone w ochronie ojczystych granic. Ponadto Stowarzyszenie wspiera i inspiruje wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich. Zajmuje się organizowaniem poszukiwań wszelkich materiałów związanych z ochroną granicy oraz przechowywaniem i eksponowaniem ich w archiwach i izbach pamięci (mowa tutaj o  m.in. o dokumentach, zdjęciach, znakach graficznych).
Stowarzyszenie Weteranów Polskich jest organizacją posiadająca osobowość prawną. W skład jego władz wchodzi Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny. Kadencja trwa trzy lata. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, uchwalenie programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkowskich na rok bieżący oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu ich kadencji lub w razie przyjęcia wniosku o ich odwołanie. Natomiast do najważniejszych zadań Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia, ustalanie programu działania oraz zarządzanie jego majątkiem. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Mirosław Rubas. Po jego śmierci w maju 2010 roku, stanowisko to objął Waldemar Bocheński.
Działalność Stowarzyszenia Weteranów Formacji Granicznych spełnia niezwykle ważką rolę w krzewieniu wiedzy o tradycjach polskich formacji granicznych. Popularyzowanie tej wiedzy jest konieczne, gdyż ludzie którzy zajmowali się ochroną granic naszego kraju zasługują żeby pamiętać o ich trudzie i poświęceniu włożonym w obronę rubieży Rzeczypospolitej.
 
 

Krwiodawstwo funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej 

Krwiodawstwo funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej to ruch społeczny istniejący od momentu powstania formacji w 1991 r. Donacje krwi przekazywali funkcjonariusze służby stałej oraz służby przygotowawczej, którzy odbywali w SG zasadniczą służbę wojskową. Początkowo ruch opierał się na indywidualnej działalności honorowych krwiodawców, którzy bezpłatnie w regionalnych lub wojskowych centrach krwiodawstwa przekazywali krew i jej składniki na rzecz osób potrzebujących. Z czasem krwiodawcy zaczęli zrzeszać się w Klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża (HDK PCK) lub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP (SHDK RP). Kluby tworzyły się spontanicznie w energicznie działających oddziałach i placówkach SG. W 2015 r. decyzją Komendanta Głównego SG  powołany został Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Dawstwa Krwi w Straży Granicznej, którego celem jest m.in. integrowanie środowiska honorowych dawców krwi w zakresie realizacji zasad i zadań statutowych PCK, który sprawuje opiekę nad honorowymi krwiodawcami w Polsce. Zespół skupia wszystkie kluby i środowiska, organizując m.in. dwie ogólnopolskie akcje honorowego krwiodawstwa służb mundurowych pod hasłami: „Na Straży Życia” i „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Funkcjonariusze i pracownicy SG biorą także udział w akcjach krwiodawstwa organizowanych przez policję, wojsko, Straż Więzienną i inne współdziałające służby. Do najlepiej zorganizowanych i prężnie działających środowisk krwiodawców SG należą kluby HDK PCK w Podlaskim, Bieszczadzkim, Nadbużańskim Oddziałach SG, w placówkach SG w Opolu i Braniewie. Krwiodawcy SG uczestniczą także w działaniach społecznych i humanitarnych na rzecz osób potrzebujących m.in. w społecznych zbiórkach środków finansowych, żywności, zabawek. Zamiarem zespołu redakcyjnego Muzeum Polskich Formacji jest sukcesywne prezentowanie klubów krwiodawców, którzy ze szlachetnych pobudek dzielą się tym najważniejszym i niezastąpionym lekiem - krwią.
 
 
 

Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” te słowa św. Jana Pawła II mówią wszystko o honorowych dawcach krwi.
Początki Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej sięgają 1984 r. W dniu 23 lutego 1984 r.z inicjatywy Pana Zbigniewa Misiejuka zostało zwołane zebranie honorowych dawców krwi w Podlasko – Mazurskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. Pierwszym Prezesem Klubu został inicjator Pan Zbigniew Misiejuk, w dniu powstania Klubu liczba jego członków wynosiła 26 osób.
Na wniosek Zarządu Klubu zostały zapotrzebowane legitymacje – książeczki członkowskie, które były jednocześnie urządzeniem ewidencyjnym zdanej krwi. Niespełna cztery miesiące później pojawił się pierwszy wniosek o nadanie członkom Klubu odznak „Honorowy Dawca Krwi”. Złotą Odznakę otrzymało 4 członków, Srebrną – 7, a Brązową 12 członków. Najbardziej aktywni krwiodawcy byli wyróżniani nie tylko odznaczeniami, ale również upominkami. W roku 1986 liczba krwiodawców wzrosła do 46 członków co dowodzi, że „krwiodawstwo jest zaraźliwe”.
W wyniku zmian organizacyjnych w 1991 r. związanych z przeformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza w Straż Graniczną została zmieniona nazwa Klubu działającego nie przy Podlasko – Mazurskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, a przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Obowiązki Prezesa Klubu po Zbigniewie Misiejuku przejął Leszek Sidorwicz, który w dniu 07 stycznia 1997 r. został Prezesem Klubu.
Pan Leszek Sidorowicz jako Prezes jeszcze bardziej rozwinął działalność Klubu poprzez publiczne zbiórki krwi za pośrednictwem Punktu Krwiodawstwa przy Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Chętnych do oddania krwi było zawsze wielu nie tylko zawodowych funkcjonariuszy, ale również funkcjonariuszy służby kandydackiej oraz żołnierzy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stacjonujących na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas jednej z pierwszych medialnych akcji honorowego oddania krwi zebrano ponad 17 litrów krwi. Oddawanie krwi stało się nie tylko przyjemnością, ale również i okazją do pomocy potrzebującym.
U schyłku lat osiemdziesiątych tradycją stały się czerwcowe „Słoneczne festyny” organizowane na terenie komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dla honorowych dawców krwi, ich rodzin oraz sympatyków Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przez kolejne lata funkcjonariusze i pracownicy systematycznie oddawali krew,w lokalnej prasie pojawiały się artykuły promujące honorowe krwiodawstwo. Współpraca Zarządu Klubu z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża przynosiła efekty wymierne obu stronom: krwiodawcy promując zdrowy aktywny tryb życia uczestniczyliw różnych festynach prozdrowotnych w zamian byli regularnie szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Praca Pana Leszka Sidorowicza zyskała uznanie w oczach członków Klubu, efektem był wybór na stanowisko Prezesa na kolejne kadencje w roku 2000 i 2004.
W miarę upływu czasu honorowe krwiodawstwo zyskiwało coraz większą popularność, możliwość oddania krwi pojawiała się na Strażnicach i w Granicznych Placówkach Kontrolnych w Dubiczach Cerkiewnych, Narewce, Białowieży oraz Czeremsze. Większą ilość honorowych dawców odnotowały również punkty pobierania krwi.
W 2006 r. Pan Leszek Sidorowicz podjął decyzję o odejściu po 30 latach służby na zasłużoną emeryturę. Od tego czasu opiekę na honorowym krwiodawstwem przejęła Pani Jolanta Filipiuk i sprawowała ją do dnia 19 kwietnia 2011 r. kiedy to z inicjatywy krwiodawców zostało zorganizowane zebranie, na którym wyłoniono nowego Prezesa Klubu w osobie Pana Marka Grzybowskiego.
Nowo wybrany Zarząd Klubu opracował wzór deklaracji członkowskich, nawiązała się współpraca z innymi Klubami, a przede wszystkim z Zarządem Oddziałowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, któremu przewodniczył PanPiotr Bazyluk.
Wspólna działalność pozwoliła poszerzyć działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi, powstały ogólnopolskie akcje zbiórek krwi pod hasłem „Na Straży Życia” organizowane na przestrzeni maja i czerwca w bezpośrednim zbiegu z obchodami Święta Straży Granicznej w dniu 16 maja. Drugą akcją jest „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, organizowana każdego roku w listopadzie w celu upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W roku 2014 przesłanki zdrowotne zmusiły Pana Marka Grzybowskiego do rezygnacji z funkcji Prezesa Klubu, a zastąpił go Pan Andrzej Bruszewski. Organizowane akcje przedkładały się na coraz większe ilości zebranej krwi i jej składników oscylującew granicach 100 litrów. Krwiodawcy zrzeszeni w Klubie prowadzili pogadanki propagujące honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Mechanicznychw Białymstoku podczas organizowanego corocznie „Tygodnia Zdrowia”.
Idea honorowego krwiodawstwa rozlała się po wszystkich Placówkach SG znajdujących się na terenie służbowej odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału SG. Koordynatorzy cyklicznie organizują zbiórki krwi w Placówkach SG w Augustowie, Lipsku, Narewce, Białowieży, Czeremsze oraz Dubiczach Cerkiewnych. Chętni do podzielenia się cząstką siebie zgłaszają się również do Regionalnego Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz filii w Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Hajnówce oraz Punktów Krwiodawstwa.
Wspólnie z Zarządem Oddziałowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w roku 2016 został sporządzony wniosek do Prezydenta RP aby wyróżnić Podlaski Oddział Straży Granicznej Flagą Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu Święta Flagi RP 2 maja 2016 r. Komendant Oddziału Pan płk SG Andrzej Rytwiński w asyście pomysłodawców projektu na dziedzińcu Belwederu odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy flagę z dedykacją. Podlaski Oddział SG jak pierwszy oddział otrzymał takie wyróżnienie (rok wcześniej flagę otrzymał Karpacki Ośrodek Wsparcia).
W roku 2016 r. zrodził się pomysł zorganizowania akcji charytatywnej „Mikołajki z Mundurem”. Wspólnie z Zarządem Oddziałowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku pierwsze słodkie niespodzianki (około 80 kg) otrzymały dzieci jednej ze szkół podstawowych w Białymstoku, będące pod opieką Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt został kontynuowany poprzez kolejną akcję „Dzień Dziecka z Mundurem”. W roku 2017 z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka słodkości powędrowały do Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (powiat sokólski). W 2017 roku „Mikołajki z Mundurem” zostały zorganizowane dla pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Do tej akcji przyłączyli się także żołnierze z 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Przygotowano ponad 300 paczek (słodkości, maskotki i książki) – wszystkie zostały doręczone małym pacjentom. Wspólnie z krwiodawcami z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku każda akcjaorganizowana jest dla innych dzieci.
W podziękowaniu za bezinteresowną pomoc potrzebującym krwiodawcy z Podlasia mogą liczyć na drobne upominki dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Najbardziej zasłużeni, otrzymywali odznaczenia: KrzyżeZasługi oraz Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu(w 2018 r. to odznaczenie otrzymało 30 krwiodawców).
W 2015 r. decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej został powołany Zespół do spraw Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej, którego przewodniczącym został Andrzej Bruszewski z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Działania Zespołu, jak wskazuje nazwa, zostały skierowane w kierunku promocji honorowego krwiodawstwa nie tylko w Straży Granicznej, ale również w innych środowiskach. W wyniku wspólnych działań zostały opracowane w formie dyplomu podziękowania Komendanta Głównego SG skierowane do najaktywniejszych krwiodawców (kobiety 15 litrów, mężczyźni 20 litrów krwi lub jej składników) oraz osób wspierających ideę honorowego krwiodawstwa. W 2017 r. Zespół przedstawił Komendantowi Głównemu SG aneks do przedmiotowej decyzji w celu uaktualnienia składu Zespołu oraz został wybrany nowy przewodniczący w osobie Pana Andrzeja Baziaka z Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Nowy przewodniczący podjął rozmowy z Komendantem Głównym SG w celu wyróżnienia krwiodawców Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaką Straży Granicznej – pomysł uzyskał akceptację Komendanta Głównego SG.

 

Opracował: st. chor. szt. SG Andrzej Bruszewski, Podlaski Oddział SG

 

 

  • Krwiodawstwo
  • Krwiodawstwo
  • Krwiodawstwo
  • Krwiodawstwo
  • Krwiodawstwo

 

do góry